.
.

Privatumo politika

Vedėjas ir jo kontaktinė informacija

Asmens duomenų apdorojimo vedėjas yra SIA (Ribotos atsakomybės bendrovė) „Artima“ (vieningas registracijos Nr. 40003717772, juridinis adresas: Ryga, Artilērijas 24-15, LV-1011), kuriai priklauso batų parduotuvės „Gabi“ ir interneto parduotuvė www.gabi24.lt, toliau – „Gabi“.
„Gabi“ kontaktinė informacija su asmens duomenų apdorojimu susijusiais klausimais: artima@artima.lv. Naudojant šią kontaktinę informaciją ar kreipiantis „Gabi“ juridiniu adresu, galima užduoti klausimus apie asmens duomenų apdorojimą.

Privatumo politikos tikslas

Privatumo politikos tikslas - teikti informaciją apie asmens duomenų apdorojimo tikslą, apimtį, apsaugą ir apdorojimo terminus.
Asmens duomenys yra bet kuri informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį arba „Gabi“ Klientą, pavyzdžiui: vardas pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas, asmeninis telefono numeris, asmeninis e-paštas, užsiėmimas, suteiktos paslaugos, atsiskaitymų informacija, telefoninės, elektroninės komunikacijos informacija ir kita informacija apie fizinį asmenį – „Gabi“ Klientą.

Taikymo sfera

Privatumo politika taikoma fizinių asmenų arba duomenų subjektų (toliau – Klientai), privatumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimui:
 • potencialių, buvusių ir dabartinių „Gabi“ Klientų ir pirkėjų,
 • „Gabi“ interneto parduotuvės lankytojų,
 • „Gabi“ parduotuvių, biurų ir kitų patalpų lankytojų, įskirtinai, kurių atžvilgiu vykdomas vaizdo stebėjimas;
Privatumo politika liečia duomenų apdorojimą nepriklausomai nuo to, kokia forma ar kokioje aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis („Gabi“ internetinėje parduotuvėje, mobiliosiose aplikacijose, popieriaus formatu ar elektroniniu būdu) ir kokiose sistemose ar popieriaus forma jie apdorojami.

Asmens duomenų apdorojimo tikslai (ketinimai)

„Gabi“ apdoroja asmens duomenis šiems tikslams (ketinimams):
 • Prekių pardavimui ir komercinės veiklos užtikrinimui:
  - Kliento identifikavimui ir aptarnavimui;
  - važtaraščio ar sąskaitos sudarymui;
  - prekių tiekimui (siuntimui);
  - prekių grąžinimui ar keitimui;
  - pirkinio pinigų grąžinimui;
  - garantinių įsipareigojimų vykdymui;
  - prekių tobulinimui, naujų prekių plėtrai;
  - komerciniams sumanymams – prekių reklamavimui ir platinimui;
  - Klientų skundų nagrinėjimui ir apdorojimui;
  - Klientų išsaugojimui ir lojalumo kėlimui arba lojalumo bonusų suteikimui;
  - atsiskaitymų administravimui ir ataskaitų sudarymui;
  - interneto svetainės ir mobiliųjų aplikacijų priežiūrai ir veiklos tobulinimui;
  - verslo veiklos analizei ir planavimui;
  - statistikos sudarymui, interneto tinklavietės ir paslaugų kokybės tobulinimui;
  - Klientui priderinto turinio sudarymui, naudojant reklamą.
 • Informacijos teikimui valstybės ar savivaldybių įstaigoms išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi.

Asmens duomenų apdorojimo teisinis pagrindas

Kliento asmens duomenų apdorojimo, kurį vykdo „Gabi“, teisiniai (juridiniai) pagrindai yra tokie:
 • Kliento paraiška ar užsakymas – vykdant Kliento užsakymą (pirkimą), pristatant prekę Klientui, grąžinant prekę ar pinigus, apkeičiant prekę, nagrinėjant Kliento skundą, vykdant garantinius įsipareigojimus ir pan.;
 • norminių aktų vykdymui – vykdant „Gabi“ privalomais išorės norminiais aktais nustatytą pareigą;
 • Kliento sutikimas;
 • teisėti interesai –realizuojant „Gabi“ teisėtus interesus, kurie išsirutulioja iš išorinių norminių aktų ar iš „Gabi“ ir Kliento tarpusavyje egzistuojančių įsipareigojimų.
  „Gabi“ teisėti interesai yra:
  • vykdyti komercinę veiklą;
  • vykdyti prekių pardavimą;
  • užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
  • išsaugoti Klientų paraiškas ir pareiškimus dėl prekių pirkimo, kitas paraiškas ir pareiškimus, pastabas apie juos, įskirtinai, kurie vykdyti žodžiu, skambinant į skambučių centrus, interneto svetaines;
  • analizuoti „Gabi“ interneto svetainės ir interneto tinklalapių veikimą, kūrimą ir įdiegti jų tobulinimus;
  • administruoti Kliento sąskaitą „Gabi“ interneto svetainėse;
  • vykdyti veiksmus Klientų išsaugojimui;
  • segmentuoti Klientų duomenų bazę prekių efektyvesniam pardavimui;
  • plėtoti prekių asortimentą;
  • reklamuoti savo prekes, nusiunčiant komercinius pranešimus ;
  • nusiųsti kitus pranešimus apie užsakymo ar įsipareigojimų vykdymo eigą ir esmines vykdymo sąlygas;
  • apklausti Klientus apie prekes;
  • užtikrinti finansų ir verslo veiklos apskaitą ir analizę;
  • užtikrinti ir skatinti prekių pardavimo ir pristatymo efektyvumą;
  • administruoti mokėjimus ir neįvykdytus mokėjimus;
  • kreiptis į valstybės ar savivaldybių įstaigas ir teismą savo teisinių interesų apsaugai, o taip pat ir juridinės pagalbos;

Asmens duomenų apdorojimas

„Gabi“ vykdo asmens duomenų apdorojimą duomenų apdorojimo tikslu (ketinimu) ir teisiniais pagrindais.
„Gabi“ apdoroja Kliento duomenis, panaudojant šiuolaikinės technologijos galimybes, atsižvelgiant į egzistuojančią privatumo riziką ir „Gabi“ supratingai prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius resursus.
Kliento atsisakymas teikti „Gabi“ asmens duomenis, kurie yra privalomai būtini nustatytų veiksmų vykdymui, sukelia kliūtis Klientui priimti, o „Gabi“ vykdyti nustatytus veiksmus, pavyzdžiui: nupirkti/parduoti prekę „Gabi“ interneto parduotuvėje, užsakyti prekės pristatymą, pristatyti prekę, grąžinti prekę, gauti/grąžinti pirkinio pinigus, gauti/suteikti lojalumo bonusus ir kt.
Kliento atžvilgiu „Gabi“ gali vykdyti automatizuotą nutarimų priėmimą, t.y., tokį, kuris grindžiamas tiktai automatizuotu apdorojimu, ir kuris vyksta, naudojant technologiškas priemones nedalyvaujant žmogui. Klientas gali prieštarauti dėl automatizuotų nutarimų priėmimo; tai kai kuriais atvejais gali apriboti Klientui prieinamų galimybių gavimą ar naudojimą (pavyzdžiui, pareikšti prekės grąžinimą ir pirkinio pinigų grąžinimą).
Kliento užsakymų (pirkimų) kokybiškam ir greitam vykdymui „Gabi“ gali įgalioti trečiuosius asmenis arba savo bendradarbiavimo partnerius vykdyti atskirus prekių pristatymo veiksmus, kaip, pavyzdžiui, pirktų prekių siuntimą, sąskaitų išsiuntimą ir pan. Jeigu šių užduočių vykdymui tretieji asmenys arba bendradarbiavimo partneriai apdoroja „Gabi“ žinioje esančius Kliento asmens duomenis, atitinkami tretieji asmenys ar bendradarbiavimo partneriai laikomi duomenų tvarkytojais ir „Gabi“ turi teisę perduoti jiems užduočių vykdymui reikalingus Kliento asmens duomenis tokia apimtimi, kokia būtina konkrečių veiksmų vykdymui.

Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims ir trečiųjų šalių subjektams

„Gabi“ neatskleidžia tretiesiems asmenims ir neperduoda Kliento asmens duomenų ar bet kokios kitos informacijos apie Klientą apdorojimui už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Zonos ribų, išskyrus:
 • jeigu atitinkamas trečiasis asmuo duomenis privalo perduoti sudarytos sutarties rėmuose, vykdant kokią sutarties vykdymui būtiną ar įstatymu deleguotą funkciją (pavyzdžiui, bankui - atsiskaitymų rėmuose ar užtikrintą paslaugą, pavyzdžiui, pristatant prekę su kurjerių paštu ar į paštomatą);
 • Klientui nedviprasmiškai ir laisvanoriškai sutikus;
 • išorės norminiais aktais nustatytiems asmenims, nustatytais atvejais, nustatyta tvarka ir apimtimi;
 • „Gabi“ teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas valstybės institucijas prieš asmenį, kuris pažeidė „Gabi teisėtus interesus.

Asmens duomenų apsauga

„Gabi“ apsaugo Kliento duomenis, panaudojant šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgiant į egzistuojančią privatumo riziką ir „Gabi“ supratingai prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius resursus, įskirtinai, panaudojant tokias saugumo priemones:
 • duomenų šifravimą, transliuojant duomenis (SSL šifravimas);
 • užkardą;
 • apsaugos nuo įsilaužimo ir aptikimo programas;
 • kitas apsaugos priemones pagal aktualiąsias technikos vystymosi galimybes.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

„Gabi“ saugo ir apdoroja Kliento asmens duomenis, kol egzistuoja vienas iš šių pagrindų:
 • kol išorės norminiais aktais nustatyta tvarka Gabi ar Klientas gali realizuoti savo teisinius interesus (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus ar kelti ieškinį teisme);
 • kol „Gabi“ egzistuoja išorės norminiais aktais nustatyta pareiga saugoti duomenis;
 • kol galioja Kliento sutikimas dėl atitinkamo asmens duomenų apdorojimo, jeigu neegzistuoja kito duomenų apdorojimo teisėto pagrindo.
Kai čia minėtos sąlygos užsibaigia, Kliento asmens duomenys ištrinami.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Kliento teisės

Klientas turi teisę:
 • gauti norminiais aktais nustatytą informaciją apie jo duomenų apdorojimą. „Gabi“ interneto parduotuvės Klientų informacija yra išdėstyta ir prieinama privačiame kabinete www.gabi24.lt/profile, kur Klientas gali įsitikinti savo duomenų teisingumu ir juos ištaisyti.
 • pagal norminius aktus pareikalauti „Gabi“ prieigos prie savo asmens duomenų,
 • pareikalauti „Gabi“ vykdyti asmens duomenų papildymą, ištaisymą ar ištrynimą, ar apdorojimo apribojimą Kliento atžvilgiu,
 • prieštarauti prieš apdorojimą (įskirtinai, prieš asmens duomenų apdorojimą, kuris vykdomas, remiantis „Gabi“ teisėtais interesais),
 • į duomenų perkeliamumą.
Šios teisės įgyvendinamos, tiek, kiek duomenų apdorojimas neišsirutulioja iš „Gabi“ pareigų, kurios jai pavestos galiojančiais išoriniais norminiais aktais, ir kurios vykdomos visuomenės interesais.
Klientas gali pateikti pareikalavimą dėl savo teisių realizavimo:
 • raštiška forma „Gabi“ mažmeninės prekybos parduotuvėse, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • elektroniniu paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu;
 • privačioje interneto svetainėje www.gabi24.lt/profile

Slapukų apdorojimas

„Gabi“ interneto svetainė (interneto parduotuvė) gali naudoti slapukus. „Gabi“ interneto svetainėje („Gabi“ interneto parduotuvė) gali būti išdėstytos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už ką „Gabi“ neatsako.
Lankantis „Gabi“ interneto svetainėje („Gabi“ interneto parduotuvėje) vartotojui atvaizduojamas langas su pranešimu apie tai, kad interneto svetainėje naudojami slapukai. Uždarius šį pranešimo langą, vartotojas patvirtina, kad susipažino su informacija apie slapukus ir su ja sutinka. Kiekvienos interneto naršyklės saugumo nustatymuose galimas slapukų apribojimas ir ištrynimas. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad negalima atsisakyti nuo privalomų ir funkcionalių slapukų naudojimo, nes be jų tinklavietės ir interneto svetainės pilnavertiško naudojimo užtikrinimas neįmanomas.
„Gabi“ interneto parduotuvėje (interneto tinklalapyje) naudojami slapukai, identifikuojant vartotojus kaip unikalius, bet anonimiškus asmenis. Slapukų naudojimas padeda „Gabi“ tobulinti teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, išsaugant Kliento apžiūrėtų prekių sąrašą. Slapukų naudojimas padeda „Gabi“ registruoti lankytojų skaičių ir apibendrinti statistiką bei informaciją apie apžiūrėtą prekę ar pirkinius. Visi šie duomenys apibendrinami anonimiškai, tai reiškia, kad mes negalime prijungti duomenų individualiam vartotojui ar autentifikuoti vartotojo, kuris registravosi tinklalapyje, naudodamasis mūsų tiesioginio ryšio autentifikacijos paslauga.

Privatumo politikos keitimai

„Gabi“ turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, padarot Klientui prieinama jos aktualią versiją. Su privatumo politikos aktualia versija galima susipažinti „Gabi“ interneto svetainėje www.gabi24.lt/privacy.